Ordlista med förklaringar

Areal
Fastighetens areal är uppdelad på olika ägoslag. Gränsen mellan produktiv skogsmark och impediment avgörs av markens produktionsförmåga.

Bestånd
Ett skogsområde som karaktäriseras av viss enhetlighet beträffande ålder, trädslagsblandning, bördighet, etc.

Beståndsföryngring
Naturlig föryngring uppkommen i ett slutet bestånd.

Biologisk mångfald
Variationsrikedom inom och mellan arter och inom ekosystem.

Biotop
Naturtyp, område med enhetlig ekologisk struktur, t.ex. mosse, blåbärsgranskog, tallhed.

Bonitet
En ståndorts naturgivna virkesproducerande förmåga mätt som m3sk/ha och år.

Brösthöjd
Standardhöjd vid mätning av stående träd, belägen 1,3 m över markytan.

Evighetsträd
Träd som aldrig avverkas utan får stå kvar, åldras och dö naturligt.

Fri gallring
Gallring som gynnar de bästa stammarna.

Frihuggning
Avverkning som skapar fritt utrymme för krona hos träd eller planta.

Fröträd
Träd vars fröproduktion får ge upphov till naturlig föryngring.

Fångstgrop
Grävd fallgrop som förr användes för fångst av klövdjur som älg och vildren samt rovdjur, främst varg.

Föryngringsavverkning
Avverkning i syfte att åstadkomma ny skog genom skogsodling eller naturlig föryngring.

Gagnvirke
Virke av sådan dimension och beskaffenhet att det ekonomiskt kan förädlas.

Gallringsstyrka
Kvot av utgallrade träds antal, grundyta eller volym och motsvarande värden före gallring.

Hjälpplantering
Fyllnadsplantering, då ursprunglig skogsodling eller naturlig föryngring misslyckats.

Hänsynsområde
Produktiv skogsmark större än 0,5 ha som undantagits från skogsbruk.

Hänsynsyta
Produktiv skogsmark mindre än 0,5 ha som frivilligt eller enligt skogsvårdslagen lämnats vid avverkning.

Höggallring
Gallring där högre, stora träd tas bort till förmån för utvecklingsbara och välplacerade träd.

Högskärm
Beståndstyp som syftar till att främja och skydda föryngringen samt ge en hög värdeproduktion på kvarstående stammar från det gamla beståndet.

Impediment
Område där virkesproduktionen varaktigt underskrider 1 m3sk/ ha och år.

Inäga Odlad mark, äng eller betesmark nära en gård.

Jordart
Klassificering av lösa jordlager beroende på bildningssätt, kornstorlek, sammansättning eller fysikaliska egenskaper.

Luckhuggning
Skogsbrukssätt som innebär att luckor med ca 20 m diameter huggs upp i syfte att föryngra skog.

Låggallring
Gallring underifrån, dvs. uttag företrädesvis i de lägre trädskikten.

Lågskärm
Bestånd av vanligen lövskog som kvarlämnats eller uppdragits som skydd för därunder växande, känsliga trädarter.

Markvärde
Teoretiskt kapitalvärde för kal skogsmark.

Myr
Sammanfattande benämning på olika typer av torvmark (kärr, mosse).

Naturlig föryngring
Föryngring uppkommen genom självsådd eller skottskjutning.

Naturreservat
Genom miljöbalken fridlyst naturområde.

Naturvårdsavtal
En skriftlig överenskommelse mellan staten eller en kommun och fastighetsägaren angående naturvården inom ett visst område, enligt vilket fastighetsägaren förbundit sig att tillåta eller tåla åtgärder eller inskränkningar.

NO-bestånd
Beståndet har ett långsiktigt miljömål där miljövärdena gynnas av orördhet.

NS-bestånd
Beståndet har ett långsiktigt miljömål där miljövärdena kräver återkommande skötsel för att bevaras.

Nyckelart
Växt- eller djurart som dominerar förutsättningarna för andra arters förekomst.

Nyckelbiotop
Område som utgör livsmiljö för rödlistade arter.

Omloppstid
Produktionstid för en trädgeneration från sådd, naturlig föryngring eller plantering till föryngringsavverkning.

PF-bestånd
Beståndet har ett långsiktigt produktionsmål med miljöhänsyn som går utöver den generella nivån.

PG-bestånd
Beståndet har ett långsiktigt produktionsmål med generell miljöhänsyn.

Produktiv skogsmark
Skogsmark som kan producera minst 1 m3sk/ha och år i genomsnitt under beståndets växttid.

Senvuxet träd
Träd med påfallande smala årsringar.

Skogsmark
(enl skogsvårdslagen); Mark som är lämplig för virkesproduktion och som inte i väsentlig utsträckning används för annat ändamål samt mark där det bör finnas skog till skydd mot sand- eller jordflykt eller mot att fjällgränsen flyttas ned.

Ståndort
Ett område med en enhetlig livsmiljö för växterna.

Ståndortsanpassning
Mark- och beståndsvårdande åtgärder som beaktar den enskilda växtplatsens naturgivna produktionsförutsättningar samtidigt som risken för negativa effekter på miljön minimeras.

Virkesförråd
Virkesvolym.

Ägoslag
Indelning av mark med hänsyn till karaktär och brukningssätt.

Överståndare
Träd som förekommer glest i bestånd och som är väsentligt äldre än övriga träd i beståndet.

Källa: Skogsvårdsstyrelsen